Metoder

Jeg møder mine klienter i deres tanker og følelser, og jeg følger dem i det tempo, som de er klar til, da det er individuelt, hvornår man er klar til at tage sit næste skridt i den personlige udvikling. Hos mig er der ingen tanker og følelser, der er forkerte, jeg dømmer ingen. Hos mig kan man tale åbent om alt, da jeg har 100 % tavshedpligt.

Da vi mennesker er individuelle, arbejder jeg ud fra de metoder, jeg finder relevante for mine klienter i de givne situationer, og de problematikker de kommer med. Derfor skræddersyr jeg et forløb, jeg finder passende, for de klienter jeg møder i min praksis. Nogle klienter har kun brug for få sessioner og andre for et længerevarende forløb. Jeg har stort fokus på samtaleterapi.

Jeg arbejder bl.a. ud fra følgende metoder:

The Work

The Work er en metode og et terapeutisk værktøj, der bruges til at undersøge klientens stressede tanker i forhold til et konkret problem, hvor klienten bliver i stand til at ændre negative tankemønstre og overbevisninger. Ved at arbejde ud fra denne metode opdager klienten at få vedvarende fred i sindet. Klienten ændrer sin tankegang og kan udelukke projektioner, reaktioner og mønstre, der indebærer stress, ubehag og psykiske lidelser.

Kognitiv Terapi

Ved kognitiv terapi går jeg ind og arbejder med klientens tanker, følelser, adfærd og de kropslige fornemmelser. De fire elementer er dem, der styrer vores personlighed, måden vi reagerer og agerer på som mennesker. Jeg undersøger klientens tanker, og ser på hvilke negative konsekvenser de har på følelserne, adfærden og kroppen. Jeg hjælper klienten med at ændre de negative tanker og finder alternative tanker, så klienten får en mere ønskeværdig adfærd og tankegang. Jeg arbejder ud fra konkrete situationer, så klienten får et billede af, at der mange gange er en sammenhæng og et mønster i deres væren i mange relationer og situationer.

Kognitiv terapi kan bruges på alle mennesker og har en dokumenteret positiv og virkningsfuld effekt på bl.a. angst, stress og depression. Men også i forhold til parforholdsproblemer og personlighedsforstyrrelser.

Vi alle har en historie og en bagage med os i livet. Mange forstår ikke, hvorfor de selv eller deres partner tænker, agerer og reagerer som de gør. Med den kognitive terapi får klienten en forståelse for sig selv og deres partner, da de her åbner op for deres historie og finder svarene på, hvad der ligger til grund for tankerne, følelserne, adfærden og de kropslige fornemmelser.

Jeg går ind og arbejder med klientens automatiske tanker, overbevisninger og overlevelsesstrategier og finder ud af, hvad det er, der ligger til grund for klientens sorg, vrede, smerte, frustration osv.

PREP

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – Der på dansk kan oversættes til “Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.
PREP er et pædagogisk undervisningsprogram, jeg bruger, når jeg arbejder med par. Jeg giver parrene redskaber til at skabe god og tryg kommunikation, og jeg lærer dem om konstruktiv konfliktløsning. Målet er, at de ved at lære principperne bag PREP, vil få de rette redskaber til at skabe det gode fællesskab i parforholdet, hvor de oplever tryghed og åbner dørene til det inderste. De lærer vigtigheden i at tage ansvar for egne handlinger, og hvorledes de giver trygheden næring i et langsigtet perspektiv.

Når jeg arbejder med mine klienter ud fra PREP,  lærer jeg dem en ”Tale-lytte”-teknik, hvor parret rent ud sagt lære at tale sammen og lytte til hinanden, så der kan opstå en konstruktiv dialog og en god kommuníkation. Jeg lærer dem at blive bevidste om de hyppigste fire faresignaler, der medfører dårlig kommnunikation.

Coaching

Coaching handler om at opdage og udnytte et menneskes fulde potentiale. Mange stiller sig tilfreds med mindre i deres liv og indser aldrig, at de har muligheden for at opnå deres drømme og blive en bedre udgave af sig selv. Jeg hjælper klienten med motivation og målsætning og med at finde ud af, hvad der forhindrer vedkommende i at opnå de mål og drømme, der ligger under overfladen. Derudover hjælper jeg klienten med at slippe gamle mønstre, og indse at vedkommende har muligheden for at opleve glæden og spændingen ved at udtrykke, hvem de i virkeligheden er og derved udnytte deres fulde potentiale.

Narrativ Terapi

Narrativ betyder historie eller fortælling.

Narrativ terapi bygger på den antagelse, at vores fortællinger om os selv skaber vores liv gennem den forståelsesramme, de udlægger. I terapifortællingerne søges de negative og ofte dominerende konklusioner om egen identitet suppleret med alternativer. Denne terapeutiske tilgang har et vist slægtskab med kognitiv terapis fokus på ændring af negativ automatisk tænkning. Med den narrative terapi tager jeg udgangspunkt i den tænkning, der er knyttet til klientens fortælling, som vedkommende har om sit liv. En af de grundlæggende idéer bag den narrative terapi er, at det er problemet, der er problemet og ikke personen. I samtalerne arbejdes der med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde.